تاثیرات رنگ در طراحی

 رنگ در زندگی انسان دارای مفهوم و اهمیت ویژه ای بوده و جایگاه خاصی دارد. درواقع رنگ موهبتی الهی است تا با آن زندگی جالب تر و زیباتر شود. جهان بدون رنگامکان پذیر نیست و زندگی بدون رنگ دچار اختلال شده وخسارت می بیند. کلیه ارتباطاتبه کمک رنگ صورت می گیرد. انتخاب رنگ و...